På dette nettstedet presenteres metoden Aktive Sammen med mål om å kunne gjøre den tilgjengelig for både frivillige og ansatte i kommunene. Vi vet at det er behov for metoden fordi flere etterspør støtte til å opprettholde og etablere sosiale nettverk.

På sin 80-årsdag sa Thorvald Stoltenberg til Nitimen på P1:

«Jeg ser at flere og flere av de menneskene jeg har fulgt med på, sett hva de får til - blir borte. Det er som om de har startet nedbyggingen av min tilværelse uten min tillatelse».

Mange seniorer kan opplever det samme, - at deres nettverk blir mindre og mer sårbart med årene. Mennesker med nedsatt funksjonsevne eller langtidssyke kan oppleve det samme når de for eksempel pendler mellom sykehus og egen bostedskommune.  Det samme gjelder når personer erfarer at livssituasjonen gjør det vanskelig å opprettholde kontakt med personer i sitt sosiale nettverk.

Denne nettsiden presenterer en metode som støtter opprettholdelse og etablering av sosiale nettverk. Vi viser hvordan en systematisk kan kartlegge behov, for å støtte den enkelte til å opprettholde kontakt med personer som har betydning for livskvalitet og hverdagsliv. Folkehelseperspektiv

Metoden er utviklet gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet Aktive seniornettverk. Vennesla frivilligsentral har vært prosjekteier, og samarbeidspartnerne har vært Vennesla kommune, Senter for omsorgsforskning - sør og knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse. I dette arbeidet har vi hatt god støtte fra KS Agder, Vest-Agder fylkeskommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vest-Agder som har deltatt i prosjektets styringsgruppe.

Nettsiden driftes av knutepunktet Fritid for alle som er organisert ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser – Aktiv Ung.