Litteratur

Disch, P. G., Lorentsen, G. og Midtsundstad, A (2017): Aktiv omsorg. Samspill mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Bergen: Fagbokforlaget

Disch, P. G. og Lorentzen, G. (2012): Aktiv omsorg – prioritering, kompetanse og kompetansebehov. Rapportserien nr. 6. Porsgrunn: Senter for omsorgsforskning i Sør.
Kilde: https://teora.hit.no/handle/2282/1228

Helse- og omsorgsdepartementet (2007): Rundskriv I-5/2007 Aktiv omsorg - sentral del av et helhetlig omsorgstilbud. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-2007---aktiv-omsorg--sentral/id471845/

Helse- og omsorgsdepartementet (2011): Loven om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Midtsundstad, J. H. (2013): Perspektiver på inkludering i praksis – en analyse av FmB-metoden. A. Midtsundstad (red). Fritid med Bistand. En metode for å støtte sosial inkludering (s. 91-103). Bergen: Fagbokforlaget.

St.meld. nr. 25 (2005-2006): Mestring, muligheter, mening. Fremtidas utfordringer. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-25-2005-2006-/id200879/

Meld. St. nr. 29 (2012-2013): Morgendagens omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-29-20122013/id723252/

Nettsteder

Lenker til relevante nettsteder

Vennesla frivilligsentral

Knutepunktet Fritid for alle

Metoden Fritid med Bistand

Drop-In metoden