Metoden kan bare fungere hvis kommunen har strukturer for å organisere sin samhandling med frivillige. Vi har funnet frem til fire kjerneområder som vi mener er en forutsetning for å kunne ta metoden i bruk:

  1. Kartlegging

Kommunene kartlegger i dag fysisk og helsemessig funksjonsnivået til personer som mottar omsorgstjenester. Det er viktig at kommunen også tar inn disse menneskenes sosiale aktivitet i sin kartlegging. Hensikten er å kunne forebygge og opprettholde sosialt nettverk og fysisk aktivitet. Når kommunen kartlegger dette, kan de melde fra til de frivillige om behov for støtte til å opprettholde eller etablere nettverk.

  1. Informasjonsflyt - Koordinering av frivillige

Frivillige blir organisert på ulike måter i kommunene. Noen kommuner har en frivilligsentral eller frivillige organisasjoner hvor kommunen kan ha direkte kommunikasjonslinjer til personer som kan koordinere bruken av frivillige. Andre kommuner trenger å utvikle strukturer for å få dette til. Se et eksempel her: http://vennesla.frivilligsentral.no/

God informasjon bidrar også til å klargjøre hvem en skal kontakte for å melde behov for støtte til nettverksetablering.

  1. Klar ansvarsfordeling og klare kommunikasjonslinjer

Det er kommunen som har ansvar for å sikre omsorgstjenestene. Det er derfor svært viktig at når frivillige trenger veiledning eller ønsker å melde tilbake til kommunen om behov de selv ikke kan imøtekomme, er det tydelige og klart hvem de kan kontakte. De frivillige fyller ut et kontaktskjema der all kontaktinformasjon om nettverket som etableres rundt personen er oppført. Når personen samtykker i det, sendes skjemaet til kommunen hver gang det oppdateres. Skjemaet gir kommunens kontaktpersoner informasjon og er viktig for å kunne kommunisere med de frivillige. Kommunen må ha ansvaret for arkivering av kontaktskjema og logger med personsensitive opplysninger.

De frivillige må få informasjon om samtykkekompetanse og taushetsplikt.

  1. Samhandling: Balanse mellom kommune og frivillige

Samhandlingen mellom kommunen og frivillige forutsetter en ordning der kommunen har kontaktpersoner i sine enheter som kan ta kontakt med den som koordinerer de frivillige, gjerne ved en frivilligsentral. Personer som trenger støtte for å opprettholde sin sosiale aktivitet trenger både kommunen og de frivillige. 

Metoden trinn for trinn:

Trinn 1: Behovet meldes

Trinn 2: Samtale med personen

Trinn 3: Avklare behov og ønsket tilbud

Trinn 4: Etablere nettverk for gjennomføring

Trinn 5: Oppfølgingssamtaler med person og nettverkskontakt

LagreLagre

LagreLagre